بسم الله الرحمن الرحیم


میراث ما برای فرزاندانمان، آموخته های ما به آنهاست.


چقدر بد است که فرزندم از من بی نظمی هایم را یاد بگیرد!!


هم نظم فکری ام از بین رفته


هم نظم سایر امور که از اول نداشتم با عرض شرمندگی


از هفته قبل شروع کرده ام یک سری نظم بدهم به زندگی ام.


چله ی اول را از شنبه ی جاری قرار دادم. خانه را کاملا مرتب کردم و میخواهم ببینم چقدر میتوانم مرتب نگه دارم.

چقدر می توانم کارهای ذهنی ام را طبقه بندی کنم و کارهای مهم تر را اول انجام دهم. نظم ذهنی داشته باشم نه اینقدر پرش افکار از این شاخه به آن شاخه!

چله ام فعلا برای یک چیز است. فعلا خواندن نمازها اول وقت. مابقی محسنات نظم را اگر رعایت کردم بشود باعث جایزه دادن به خودم.

نماز ها را اگر رعایت نکردم بشود باعث جریمه کردن خودم. 

جایزه باشد هر چیزی که خوشحالم می کند.

جریمه را نمی دانم چه بگذارم. با حبیب بایست حرف بزنم و جریمه را او تعیین کند و او دریافت کند.