بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش عملکرد هفته پنجم ( 3 تیر تا ده تیر): هشتم تا دوازدهم مرخصی

مشابه هفته سوم!


گرازش عملکرد هفته چهارم ( 25 خرداد تا 2 تیر) :

مشابه هفته سوم!


گزارش عملکرد هفته سوم (هفدهم تا 24 خرداد)

از یک شن به تا جمعه: یک روز فقط خانه برق افتاد. نمازها 50 درصد موفقیت آمیز بود. دو مورد نماز صبح قضا. مابقی 50 درصد نمازها با تاخیر کم. 


گزارش عملکرد هفته دوم:(نهم تا شانزدهم خرداد)

سه روز اول شنبه تا دوشنبه تمامی نمازها سروقت خوانده شد :)) هووورا. 

از صبح چهارشنبه هم در مرخصی به سر می برم. 


گزارش عملکرد هفته اول:( اول تا هشت خرداد)

نمازهای صبح: 

  • دو روز متاسفانه قضا شد. (هنوز جریمه نشده ام) یک روز بیهوش بودم کلا! و یک روز دیگر بیدار بودم ولی با وسوسه شیطان تعلل کردم و خوابم برد.
  • یک روز دقیقا بعد از اذان 
  • چهار روز دیگر بعد از شیر دادن نماز خواندم که با فاصله کمی از اذان بود.
نمازهای ظهر:
  • سه روز با تاخیر خوانده شد. تاخیر حداکثر یک ساعته. (اینها جریمه دارد چون برنامه ریزی ایراد داشت و کارهای درست کردن نهار تاخیر را زیاد کرده بود)
  • چهار روز سر وقت خوانده شد.

نمازهای مغرب و عشا:
  • یک روز با یک ساعت تاخیر خوانده شد. (جریمه دارد چون برنامه ریزی نکرده بودم و وقت اذان برای خرید بیرون رفتیم)
  • شش روز دیگر دقیقا سر وقت خوانده شد.