بسم اللهکاش آدمی میتوانست


هر چه غم در سینه دارد


همه را


یکجا


ببارد


آنقدر که 


اشک ها تمام شوند


حتی اگر روزها این گریستن طول بکشد


و بعد 


یک زندگی بدون داشتن حتی یک قطره اشک پنهان


را شروع کند.


سخت است غم در دل و خنده بر لب...