بسم الله الرحمان


خدایا 


خودت از دل پر آشوبم...

خبر داری


و سعی ام را ....


می بینی


و مشکلات ام را


خدایا همه ی امور را 


به تو واگذار میکنم


قلب و 

روح و 

ذهنم را


تا بنده ای آرام 

و شکر گذار 

و تلاشگر باشد


چشمم را از نگریستن به آینده و نگرانی هایش بر میدارم


و تنها 

به بزرگی تو 

میدوزم.


تو آنچنان زیبا 

برایم خدایی کرده ای


که جز این 

از من نمی آید.