یک روز رسد غمی به اندازه کوه
...

یک روز رسد نشاط اندازه دشت
...
افسانه زندگی چنین است گلم
...
در سایه کوه باید از دشت گذشت


 مجتبی کاشانی