سلام دوستان جان


دعوتید به شنیدن یک آهنگ زیبا: 


نگذار عاشق تو این همه آشوب شود 

سمت تو آمده ام حال دلم خوب شودhttp://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/538782-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA