بسم ا...


ایران من


کشور دردها و رنج ها


کشور ثروت ها و فقرها


کشور نعمت ها و نداری ها


هنوز داغ ویرانی های کرمانشاه بر پیشانی تو بود


که کرمان هم اضافه شد


خدا به مردم مان صبر و درایت عطا کند


و به بزرگان و دولتمداران ما قدری انصاف


++ انصاف را از آن حیث میگویم که دلم از خرج های کلان و ... بی مورد به درد آمده وقتی ملت ام در رنج و مصیبت به این بزرگی است. خبرهایی که از جامعه می شنویم بدجور دردناک است... 

قلب مایی که اینقدر در فقر اطلاعاتی نگه داشته می شویم، از همین چیزهایی که معلوم می شود، اینطور در رنج و عذاب است

خدا به قلب امام مهربانی ها، امام زمان مرحمت کند که او بیشتر واقف بر اوضاع است و هر که علمش بیش دردش بیشتر.