بسم ا...


میخواهم از آن کار پژوهشی کنار بکشم


به دلیل هزاران مشکلی که در این کار هست و در بخش مدیریت اش


بیش از حد به من فشار روحی وارد می کند. قصه های پرغصه زیاد دارد... هیچ کدام هم بحث فنی نیستند البته. یعنی از سختی فنی ماجرا نیست 


تنها دلیل ادامه دادن می تواند یکی درآمد این کار باشد و دیگری اینکه بیرون کشیدن خود از این داستان بی هزینه نیست و اینکه دارد به سمت راهی میرود که در تخصص من نیست و همین طور در تخصص بقیه!.. بعدها میگویم چه هزینه هایی به من متحمل خواهد شد از جانب سایرین و به راحتی نیست این بیرون کشیدن. 


این روزها دارم دو دوتا می کنم


ولی هیچ جوره جواب چهارتا نیست


نه  رفتن به راحتی و بدون مشکل تراشی سایرین است 


نه با ماندن می توانم خودم را از گزند آسیب ها نجات بدهماین روزها فقط دعا می کنم


که خدا کمکم کند. 


و راه را نشانم دهد.


بیشتر در جهت اینکه راهی بیابم تا مشکلات رفتن را کمتر و هموار کند.


با کمتر شدن درآمد می شود ساخت. پول دلیل اصلی برای ماندنم نیست، اگر بمانم..


مشکل بقیه چیزهاست


و اینکه واقعاً دلم میخواهد زندگی کنم....