باز هم زلزله زدگان کشور
چرا با وجود خبرهایی از کمک های میلیاردی هزاران نهاد و افراد سرشناس و ... هنوز وضع این است؟تا برگشتن اوضاع به حال عادی 

فراموش شان نکنیم.

...