دنیایی این چنین بی مهر


آدم هایی این چنین گرگ صفت


طمع کار


بی انصاف


بی ایمان


که به حق خود قانع نیستند به هر بهایی


چقدر زندگی در این دنیا سخت است


و من در شگفتم چرا دنیا با این وضعیتش از هم نمی پاشد


هر روز فکر میکنم دیگر وقتش هست که دنیا به آخر برسد


مگر بدی ها و پستی ها بیش از این هم میتوند بشود؟


تا کجا؟


بد زمانه اش شده


خیلی بد.


و ظلم بیداد می کند


و هر روز خبری بد از جایی می رسد. آخرینش سقوط هواپیمای یاسوج.


خدایا کی حساب کتاب مربوط به این قتل ها را از گلوی دزدان بیت المال بیرون می کشی؟ 


صبرم تمام شد.

نفس ام بند آمد از حجم این همه درد

خداوند به قلب امام مهربانی ها رحم کند که واقف بر همه چیزهاست و دردهایش بیشتر.


خدایا قلب امام زمان ما را از این رنج ها محفوظ بدار و ظهورش را نزدیک کن.پ.ن: عنوان مصرعی است از شهریار


پ.ن2: خوشحالم که خدای من منتقم نیز هست. 

و خوشحالم که مرا امر کرده که چون او شوم. 

خدایا کمک کن در هیچ حال با چنین کسانی مسامحه نکنم.