بسم ا...

امروز بعد 5 سال! به پایین میزم چسب زدم. 

بعد از 5 سال و اندی نشستن پشت یک میز! فهمیدم این میزه بوده که باعث گوله گوله شدن شلوار و مانتوهام میشده!

دلیلش هم این بود که یه مانتو شلوار خوبی که خریده بودم و دوستش داشتم، دیدم چقدر زود این گلوله گلوله شد؟!، تاسف می خوردم که بابا اینهمه پولش رو دادم! که دیدم بعله. تقصیر جنسش نیست خوب! زیر میز اینجانب حسابی نقش سمباده رو داره! 

به بقیه مانتو شلوارهام هیچ وقت بها نمی دادم :دی

همچین آدم دقیق و مرتب و حواس جمعی هستم من! 

پ.ن: صبا جون کجایی؟

عطف به پست "گیج بانو" :دی