از روزی که رفته‌رفته دریابی که مسئول بیشتر رنج‌های زندگی نه خدا بلکه بشر است، دیگر بدانها تن در نخواهی داد.

مائده های زمینی، آندره ژید