بسم ا...


تلخ است که آدم با نیمه خالی وجودت مواجه شود

و شهامت میخواهد که بپذیرد و تغییرش دهدادامه مطلب 5 بند از تستی است که نشان داد این روزها من پشتکار ندارم چون این باورها را ندارم

جهت حفظ آبرویم برده ام در ادامه مطلب به این امید که نخوانید. برای پشتکار داشتن:
۲) من بیش از دیگران از شکست خوردن متنفرم.
خودم را برای شکست آماده میکنم!! حتی اجازه میدهم روزهای بعد از شکست را تصور کنم!
۳) هرچه امکان شکست در کاری بیشتر باشد، عزم من برای انجام دادن آن بیشتر می شود.


متاسفانه سست می شدم


۴) من شهرت دارم که برای احقاق حقوق خودم تلاش می کنم.

متاسفانه زود تطبیق پیدا می کردم. 


۵) غلط است آدم، کارهای ساده متعددی را انجام دهد، تا اینکه چند کار دشوار را به سرانجام برساند.

متاسفانه خودم را به کارهای ساده مشغول میکردم تا کارهای دشوار در حاشیه بروند!

۹) اینکه برای خودم کار می کنم یا برای دیگران، در میزان تلاشم تغییری ایجاد نمی کند.

متاسفانه وقتی هدفم را برای خودم نگه داشته ام و کسی خبر ندارد خیلی متفاوت است تا وقتی دیگران کاری را از من میخواهند. مورد دوم حتماً انجام میشود!