به شدت به یک طوطی نیازمندیم!

که این ویژگی ها رو داشته باشه

بشه بهش یادداد که هر روز یک سری جمله رو یادآوری کنه!

و ضمنا اصلا مغز و احساس هم نداشته باشه که از کاری که ممکنه ثمر نده یا دیر ثمر بده خسته بشه یا خودش هم اعصابش به هم بریزه.


اینو برای مادرم میخوام!

که هر روز برای هر اتفاق چیز کوچیکی، بتونه براش بره منبر و خوبی های زندگی رو نشونش بده و بگه پاشه و یه تلاشی خودش بکنه به جای غر زدن و به زمین و زمان گیر دادن!


 پ.ن: اگر بهم نخندین، میخوام یه مدت همچین طرحی رو اجرا کنم! روی ساعت موبایل آلارم بزارم با صدای خودم که در ساعات مختلف روز حرفهای مشخص و ثابتی رو به مادرم یادآوری کنه!

عصبانی ام و مستاصل...

از ایده های مشابه، استقبال میشه!


بعدا نوشت: مادر اصلا استقبال نکرد. به شدت بدش امد. گفت نمیخواهد ساعت ۸.۳۰ این صدا به همش بریزد. ظهر صدای دیگری، شب صدای دیگری. با اینکه همه صدای من و دخمل بود و قربان صدقه.