بسم ا... الرحمن الرحیم


این روزها خیلی هوا سرد شده


خدا کمک مون کنه بتونیم به خوبی به زلزله زدگان کمک کنیم


خصوصاً ما حقوق بگیران اول برجی! 


باید تا کفگیرمون به ته دیگ نخورده، بجنبیم


میشه از خرجهای غیرضرور چشم پوشید


ضروری تر از کرمانشاه دیگه چی...