بسم الله 


خیلی وقت است که ناراحتم که چرا بالکل شیرم خشک شد


فقط هفت ماه و نیم


دخترم 


اعتراف میکنم بیشتر از تو من بودم که به آغوش پاکت نیاز داشتم


تو از شیر گرفته نشدی


من از شیر دادن محروم شدم


نمی دانم کدام اینها دلیل اصلی بود؟


فشار زیاد کار در این ترم که بیشتر از همیشه بود.


استرس کارهای جدید


غصه بیماری دوباره عود کرده ی مادرم که الان سه ماه دارد می شود و هنوز ....


ناراحتی و غمهایی که ج.1 درست کرده 


همه ی اینها نیرومند تر از همه آن قطره ها و پودرهای شیرافزا و آمدنهای وسط ظهر برای شیردادنت و ... بود


من همه ی تلاشم را کردم 


نشد مادر.. نشد... {گریه میکنم}


فقط میتوانم بگویم متاسفم مادر


متاسفم که حلقه عاطفی محکم مان قطع شد


ولی قول میدهم در محبت برایت کم نگذارم.


و خدا را شکر که حداقل اوایل را شیر خوردی . می گویند 6 ماه اول حیاتی  تر است.


باز هم خدا را شکر بابت خیلی چیزها..