بسم ا... الرحمن الرحیم


خدا رو شکر که فردا آخرین روز ترمه 


و من یه نفس راحت میکشم


این دو هفته آخر به من خیلی خیلی سخت گذشت.


5 کیلو هم کم کردم  از شدت فشار وارده. 


گرچه از ماه رمضان هم چیزی دستگیرم نشده تا حالا


خدا توفیق بدهد از بعدش بتوانم درست استفاده کنم