بسم ا‌‌‌‌‌‌‌... الرئوف

شنبه، 

پژوهش ۲ ساعت، انجام نشد. چرایش دیرکرد من به خاطر مراجعه به پست بود‌.

بیشتر وقتم را تدریس گرفت.

زیارت مختصر امامزاده در مسیر برگشت‌. 

خرید کفش طبی، بی نتیجه. دو ساعت معطل شدیم. مغازه ها بیشتر بسته بودند یا فقط کفشهایی را داشتند که نصف رویه کفش پوشیده است و بدون بند‌. به خاطر پای لاغر و پاشنه لاغرم از این کفشها در پایم نمی ماند. 

مراجعه به پزشک رژیم غذایی

فیزبوتراپی.

پخت برنج برای فردای خودمان و م. شوهر. ماهی را طعم دار کردم و با سبزی و تمبر هندی گذاشتم فردا صبح بدهم م.شوهر زحمت بقیه اش را بکشد.

شب بیهوش شدم. 

یکشنبه، 

پژوهش ۴ ساعت، انجام نشد چرایی اش دو مورد بود: پیگیری مساله فورس ماجور امور اجرایی دو ساعت و جلسه با ریاست مرکز پژوهشی، دو ساعت

دکتر بردن دخمل به خاطر حساسیت به نیش پشه، ۱ ساعت. ظاهرا هنوز به موادی الرژی شدید دارد، تاول دست سه تا بزرگ زده و رنگ زیر چشمهایش هم بنفش شده‌‌. قرار شد بعدا ببریم دکتر الرژی شهر ببینم قطره جدید برای تست آورده اند یا خیر‌. 

خرید سرامیک و کاشی برای حمام، دست شویی، اشپزخانه و کف. دو ساعت. انتخابها محدود بود چون بایست از مغازه دایی زن دایی خرید میکردیم که نسیه با ما راه می امد. غیر از آشپزخانه، از بقیه انتخابهایم راضی ام. 

فیزیوتراپی یک ساعت که نشد بروم، دیر رسیدم. به جایش رفتیم برای دخمل جگر خریدیم. 

تا ۹.۵ منزل مادر شوهر بودیم. م.شوهر اهل سریال دیدن ان هم با اب و تاب است. چند قسمت اتفاقی با او همراه شدم و دیشب اعتراف کردم دارم معتاد فیلم میشوم‌، هر چند سریال حرص در بیاری هم بود. بایست کنترل کنم. 

 ص.ص زنگ زد که آیا اجازه هست مرا در تیم تحقیقاتی برادرش برای تولید فیلم با موضوع مواد مخدر بزنند! گفت مهم نیست تخصصت نیست فقط صوری چک میکنند طرف هیات علمی باشد! گفتم بگذار بررسی کنم جواب بدهم. 

ساعت ۱۰ رنگ مو سنتی، مارک ابریشم را تکرار کردم. به این نتیجه رسیدم بهتر است شب تا صبح بگذارم. گذاشتنش ساده است اما صبر و حوصله میخواهد زیااااد. دیر رنگ میدهد و بعد از چند بار تکرار‌. ولی هر چه باشد، بهتر از شیمیایی است. سعی میکنم خودم را به این روش عادت بدهم.